Certyfikaty i referencje

Szkoły w Lublinie

Zapytania ofertowe

Nasze szkolenia są monitorowane przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.
Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego
jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

Centrum posiada również akredytację
Lubelskiego Kuratora Oświaty
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Aktualności - planowane kursy i szkolenia

Planowane kursy i szkolenia:
 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - POINFORMUJEMY CIĘ O DOKŁADNYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA

Cel szkolenia:
nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy kasjera walutowego i złotówkowego, przygotowuje słuchaczy do pracy w kantorze lub banku, celem seminarium jest rozpoznawanie krajowych znaków pieniężnych, euro i innych walut fałszywych i autentycznych.

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu:
- zagadnienia z psychologii, obsługi klienta, pracy na stanowisku kasjerskim
- wiadomości o znakach pieniężnych i walucie obcej w tym EURO, prawdziwej, fałszywej i sfałszowanej, skup, sprzedaż, wymiana walut
- aspekty prawne przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

-prezentacja walut, rozpoznawanie znaków pieniężnych i walut

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 622) wraz z suplementem

Czas trwania:
28 godzin

 

Rozpoczynamy szkolenie w dniu 30.01.2015 r. o godz 15.00


Uprawnienia: kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg EN 287-1. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest 2 lata. Po tym okresie świadectwa są przedłużane w konkurencyjnych cenach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia
 
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przyjmujemy zapisy na wszystkie specjalności (MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe)

Cena uzależniona jest od ilości specjalności.
Zadzwoń do nas - udzielimy Ci wszelkich informacji.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu sztuki barmańskiej.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe.

Program kursu: charakterystyka pracy barmana – obowiązki, wizerunek i etyka,  typy barów, zapoznanie ze sprzętem barowym, miarami barowymi, zapleczem spożywczym i alkoholowym, nauka doboru szkła w zależności od rodzaju podawanych alkoholi i koktajli,podział alkoholi i koktajli,produkcja, podział i charakterystyka wódek, piw i win, fizjologia napojów mieszanych, zasady komponowania napojów mieszanych, koktajle na bazie wódki,  koktajle na bazie whisky lub whiskey, koktajle na bazie ginu,  koktajle na bazie rumu, charakterystyka i prezentacja wybranych pięciu popularnych koktajli,  techniki sporządzania i mieszania napojów gorących, techniki sporządzania i mieszania napojów zimnych,  techniki miksowania koktajli (w tym shaking, blending, building), dodatki uzupełniające oraz zamienniki używane w miksologii, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w barze.

Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622) wraz z suplementem.

Oferowane szkolenie będzie odbywało  się w godzinach popołudniowych po 4 godz. dziennie i obejmuje 32 godz.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy!

 

 

Cel kursu: zapoznanie z podstawowymi zasadami organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiązkami personelu oraz niezbędną dokumentacją.

ABY ZOSTAĆ DIAGNOSTĄ TRZEBA MIEĆ

1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) aprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdow

Szkolenie jest realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r.

poz. 1836

 

Cel szkolenia:
przygotowanie do pracy jako kelner - barman

Program kursu:
- Zagadnienia dotyczące funkcjonowania zakładów gastronomicznych i urządzania sal konsumentów
- Charakterystyka zawodu barmana-kelnera
- Charakterystyka alkoholi
- Miksologia - zajęcia praktyczne
Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622) wraz z suplementem

Szkolenie które Państwu obecnie oferujemy będzie się odbywało w godzinach przedpołudniowych po 8 godz. lekcyjnych dziennie.
Rozpoczynamy 4.09.2014 r. o godz. 8.30. Kurs obejmuje 96 godz.
Dodatkowych informacji udzielimy telefonicznie

Szkolenie obejmuje 16 godz. dydaktycznych.

Prowadzone jest w formie ćwiczeń. Uczestnicy pracuję na różnego rodzaju kasach fiskalnych. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji kasę fiskalną.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż   1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenie elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
 7)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
 9)elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10)  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym SEP i wydaniem stosowych uprawnień SEP