Komisja spawalnicza

spawanieWeryfikacyjne egzaminy spawaczy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie organizuje egzaminy weryfikacyjne dla spawaczy celem przedłużenia kwalifikacji, które utraciły ważność lub upłynął termin ich ważności.

Egzaminy przeprowadzane są według aktualnie obowiązujących przepisów i norm PN-EN ISO 6906-1 i PN-EN ISO 6906-2, przez egzaminatora z ramienia Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny (dawniej Instytut Spawalnictwa) lub TÜV.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

  • ukończony kurs spawania oraz Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, które utraciło ważność
  • książkę spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania w latach, w których nie wydawano świadectw.

Pozytywny wynik z egzaminu uprawnia spawacza do uzyskania przedłużenia ważności posiadanego świadectwa lub otrzymania nowego.

Egzaminy przeprowadzane są w Centrach i Ośrodkach Kształcenia ZDZ w spawalniach posiadających Atest Instytutu Spawalnictwa.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów weryfikacyjnych spawaczy zleconych przez zakład pracy na jego terenie.

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w tygodniu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Opłata za egzamin ustalana jest według zakresu egzaminu (rodzaj materiału, rodzaj złącza), badań złącza egzaminacyjnego oraz instytucji wydającej uprawnienia. Cena egzaminu rozpoczyna się od 190,00 zł + 23% VAT.