Zrealizowane

praca z dokumentamiStabilny Zawód Twoją Perspektywą

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczacych się/pracujacych/zamieszkałych na obszarze woj.lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

 • będących słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiajacych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 • w wieku 18 lat i więcej, niepodlegających już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie,

W tym w szczególnosci osoby: 

 • pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego;
 • uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy,
 • pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia,
 • o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadaja kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej).

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnetrzny i OKE).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • poczęstunek,
 • zajęcia w formie zaocznej (w weekendy),
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,
 • egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji).

W ramach projektu proponujemy KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE do wyboru:

I) KKZ w zawodzie cukiernik - Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie):
- Technologie produkcji cukierniczej
- Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
- Jęz.obcy w produkcji cukierniczej
- Magazynowanie produktów cukierniczych
- Procesy produkcji wyrobów cukierniczych
- Wytwarzanie produktów cukierniczych
- Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygot.ich do dystrybucji.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

II) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.7. Prowadz.działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie):
- Podstawy turystyki
- Geografia turystyczna
- Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca
- Przygot.i sprzedaż imprez i usług turystycznych
- Realiz.imprez i usług turystycznych
- Rozliczanie imprez i usług turystycznych
- Prowadz.produkcji w gospod.rolnym
- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospod.agroturystycznym

III) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadz.gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie):
- Prowadz.produkcji w gospodarstwie rolnym
- Dostosowanie gospod.rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospod.agroturystycznym

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (320 godz.) dla obu kwalifikacji łącznie (T.7 i T.8)

IV) KKZ w zawodzie technik ekonomista kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości, 520 godz. (w Lublinie):
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- Język obcy ukierunkowany zawodowo
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów
- Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
- Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.).

V) KKZ w zawodzie technik organizacji reklamy - Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, 465 godz. (w Puławach):
- Organizacja sprzedaży reklam
- Organizacja i techniki reklam
- Sprzedaż w reklamie
- Marketing w działalności reklamowej
- Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
- Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.).

VI) KKZ w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 533 godz. (w Chełmie):
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy działalności gospodarczej
- Język obcy zawodowy
- Podstawy komunikacji
- Podstawy konstrukcji maszyn
- Elektrotechnika i elektronika
- Przepisy ruchu drogowego
- Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
- Silniki pojazdów samochodowych
- Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
- Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

Kształcenie praktyczne będzie się odbywać w: pracowniach szkolnych i/lub stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

VII) KKZ w zawodzie technik informatyk - Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, 410 godz. (w Puławach):
- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- Laboratorium urządzeń techniki komputerowej
- Systemy operacyjne
- Konfiguracja i optymalizacja systemu
- Urządzenia peryferyjne.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.)


VIII) KKZ w zawodzie technik informatyk - Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, 375 godz. (w Lublinie):
- Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
- Konfiguracja i zarządzanie usługami sieciowymi
- Konfiguracja urządzeń sieciowych
- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- Projektowanie i montaż lokalnych sieci
- Sieci komputerowe
- Systemy operacyjne.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Nowe umiejętności-nowe możliwości

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Nowe umiejętności - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cel projektu:

Wyższa jakość kształcenia zawodowego w Technikum ZDZ w Lublinie i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przyzakładowej ZDZ prowadzonych przez ZDZ w Lublinie poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie uczniom praktyk zawodowych i staży oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli w terminie do 31.08.2019 r.

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości kształcenia zawodowego, w tym w zawodach wpisujących się do sektorów szybkiego wzrostu (przemysły kreatywne).

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie: Technikum ZDZ i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZDZ, w tym:
- 68 uczniów, w tym 51 Dziewczyn,
-11 nauczycieli, w tym 8 Kobiet.

Łącznie w projekcie weźmie udział 79 osób, w tym 59 kobiet.

Zakres oferowanego wsparcia*:

Kursy, szkolenia doskonalące i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

KURSY:

 1. Nowoczesne techniki strzyżenia damskiego i męskiego(3 osoby) - 16 godz.,
 2. Koloryzacja i upinanie włosów (3 osoby) – 16 godz.,
 3. Diagnostyka trychonologiczna w teorii i praktyce (3 osoby) – 32 godz.,
 4. Keratynowe prostowanie włosów (3 osoby) – 16 godz.,
 5. Carving I i II stopnia (3 osoby) - 60 godz.,
 6. Nowoczesne trendy w sztuce kulinarnej (2 osoby) - 60 godz.,
 7. Cukiernik z egzaminem czeladniczym (1 osoba)–200 godz.,
 8. Obsługa i wykorzystanie w edukacji programowania wspomagającego projektowanie- CAD -edukacja (3 osoby) – 30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 9. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (3 osoby) -30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 10. Obsługa i wykorzystanie systemów edukacyjnych dla nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (3 osoby)- 30 godz., w tym 10 godz. e-learning

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. Kosmetologia (1osoba)-3 semestry (360 godz.),
 2. Żywienie człowieka, dietetyka (1osoba) - 3 semestry (360 godz.)

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień

BRANŻA FRYZJERSKA

 1. Wizaż i stylizacja z elementami analizy ślubnej – 90 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 2. Kreatywne techniki strzyżenia damskiego i męskiego-60 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 3. Keratynowe prostowanie włosów-16 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 4. Podstawy diagnostyki trychologicznej w codziennej prakt.fryzjera-16 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 5. Stylizacja i zdobnictwo paznokci-40 godz. (2 grupy, w każdej po 6 osób)

BRANŻA GASTRONOMICZNA

 1. Carving – I stopnia-48 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 2. Barman-kelner z elementami sommelierstwa -75 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 3. Nowoczesne techniki kulinarne -60 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 4. Barista-24 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 5. GASTRO POS i SZEF-obsługa sprzedaży w gastronomii i gospodarka magazynowa - 24 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 6. HACCAP w branży spożywczej-8 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób)

BRANŻA MECHANICZNA

 1. Podstawy obsługi programów komput. wspierających projektowanie i wytwarzanie(CAD/CAM)-- 50 godz. (8 osób)
 2. Spawanie metodą MAG135” - 150 godz. (8 osób)
 3. Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 40 godz. (8 osób)

Dedykowane warsztaty w oparciu o nowoczesne rozwiązania nauki i technologii/laboratoria kosmetyczne organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie:

1.Wyrób kosmetyków pielęgnacyjnych (5 godz.)-10 osób,
2.Kuchnia fit (4 godz.) -10 osób.

(* jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym kursie)

Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych

 1. Realizacja praktyk zawodowych dla 19 uczniów ZSZP (150 godz./ucznia),
 2. Realizacja staży zawodowych dla 15 uczniów Technikum (150 godz./ucznia),
 3. Realizacja staże zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla 5 osób (40 godz./osobę).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • materiały szkoleniowe i promocyjne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • poczęstunek,
 • dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • stypendium stażowe.

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz zgoda Uczestnika/czki na przetwarzanie danych osobowych dostępne są poniżej, na stronie www.szkoly-zdz.pl oraz sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Biurze projektu pod adresem:

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Królewska 15, pokój 3
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Zabielska e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Sylwia Szczęsna e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Termomodernizacja budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego Filia w Kraśniku (Działanie 5.1)

CEL GŁÓWNY:

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, filia w Kraśniku, przy ul. Lubelskiej 116.

PLANOWANE EFEKTY:

Znaczące zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania podmiotu i szkodliwego wpływu na środowisko, wynikającego ze spalania zwiększonych ilości paliw kopalnych.

Okres realizacji: 15.01.2018 r. – 31.07.2019 r.

Wartość projektu:  1 288 542,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 576 177,56 PLN


Dobry zawód gwarancją pracy

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukujacych (osoby zarejestrowane w urzędach pracy jak i osoby niezarejestrowane). Wśród odbiorców wsparcia jest 15 rolników/ ich domowników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. 

Grupę docelową stanowi 100 osób bezrobotnych, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, w wieku 30 lat i więcej, a w szczególności:

- 25 osób w wieku 50 lat i więcej,

- 55 kobiet,

- 60 osób długotrwale bezrobotnych,

- 5 osób z niepełnosprawnoscią,

- 15 rolników i/lub członków ich rodzin, a wsród nich:

- 4 osoby powyżej 50 roku życia

- 9 osób długotrwale bezrobotnych

- 9 kobiet

- 1 osoba z niepełnosprawnoscią

- 11 osób o niskich kwalifikacjach

Osoby zajrejestrowane w PUP/MUP powinny należec do I i II profilu pomocy.

REKRUTACJA

Rekrutacja otwarta prowadzona w okresie 08.2017 r. - 01.2018 r.

Kryteria obligatoryjne:

1. Wiek (30 r. ż.)

2. Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego

3. status osoby bezrobotnej/rolnika i/lub czlonka jego rodziny zamierzającego odejsć z rolnictwa prowadzacego indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zarejestrowanego w Urzedzie Pracy jako osoba bezrobotna należąca do I lub II profilu pomocy.

Kryteria premiowane:

1. Niepełnosprawnosć - 1 pkt

2. Długotrwałe bezrobotcie - 1 pkt

3. Wiek powyżej 50 r. ż - 1 pkt

4. Niskie kwalifikacje - 1 pkt

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Poradnictwo zawodowe z Indywidualnym planem działania (2 spotkania x 2 godziny/osoba) – usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika z uwzględnieniem możliwości, predyspozycji i zainteresowań w kontekscie doskonalenia zawodowego, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godzin/grupa/10 osób w grupie) – w ramach tej usługi Uczestnik Projektu nabędzie umiejętności by sprawnie poruszać się po rynku pracy, aktywnie i umiejętnie poszukiwać pracy i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje czy też efektywnie zaprezentować się podczas rozmowy o pracę, a także umiejętnie komunikować się w miejscu pracy. Ponadto uczestnik otrzyma kompleksową i profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

3. Szkolenia zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Spawanie metodą MAG (120 h); Chełm
 • Kucharz (160 h); Chełm
 • Kucharz z elementami cateringu i dekoracją stołów (180 h); Lublin
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (180 h); Lublin
 • Wizaż I i II stopnia (130 h); Lublin
 • Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac oraz j.angielskim (180 h); Kraśnik
 • Hydraulik – instalator systemów fotowoltaicznych (150 h); Zamość
 • Barman/ka kelner/ka z elem. sommelierstwa i obsługą progr. Gastro Pos, Gastro – Szef (120 h); Zamość
 • Magazynier – kierowca wózków jezdniowych (120 h); Radzyń Podlaski
 • Fryzjer (180 h); Łuków

​W odpowiedzi na oczekiwania uczestników lokalizacje, w których zaplanowane są szkolenia mogą zostać częściowo zmienione (inne osrodki ZDZ w województwie lubelskim).

4. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) – każdy ze 100 Uczestników Projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy. Uczestnicy będą w pierwszym rzędzie kierowani na staże do Pracodawców, którzy zobowiążą sie do zatrudnienia uczestnika projektu na okres minimum 3 miesięcy (co najmniej pół etatu).

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

• stypendium szkoleniowe (8,54/h brutto brutto) 
• stypendium stażowe (1850 zł brutto brutto/ miesiąc)
• zwrot kosztów dojazdu; refundację kosztów związanych z opieką nad dzieckiem podczas odbywania 4-miesięcznego stażu
• wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
• bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe)
• profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
• materiały piśmiennicze (długopis, notatnik)
• materiały dydaktyczne (podręcznik)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz w zależności od wybranego szkolenia: książkę spawacza, świadectwo kwalifikacyjne, świadectwo UDT świadectwo czeladnika
• zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z opinią podmiotu przyjmującego na staż
• pokrycie kosztów egzaminów
• pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202


UMIEM WIĘCEJ - MOGĘ WIĘCEJ

Projekt „UMIEM WIĘCEJ – MOGĘ WIĘCEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych 135 osób w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, w zakresie ICT lub języków obcych. Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (108 kobiet, 72 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: chełmskim, Miasto Chełm, lubelskim, Miasto Lublin, zamojskim, Miasto Zamość.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby pracujące, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo, bierne oraz rolnicy.

Priorytetowo traktowane będą:

• kobiety,

• osoby w wieku 50 lat i więcej,

• osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE kursy:

• Język angielski – poziom A1 - A2 (180 godz.)

Zajęcia językowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 6 godzin tygodniowo (2 dni po 3 godziny edukacyjne).

• ICT – kurs komputerowy (120 godz.)

Zajęcia komputerowe odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych średnio 5 godzin tygodniowo (1 dni po 5 godziny edukacyjne).

Uczestnikom/uczestniczkom projektu zapewniamy:

• profesjonalne szkolenie,

• podręcznik oraz materiały dydaktyczne,

• poczęstunek

• powszechnie uznawalny certyfikat potwierdzający umiejętności - po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Wartość projektu to 438 726,00 zł, w tym 394 851,00 zł stanowi dofinansowanie.

Szczegółowych informacji na temat projektu oraz warunków uczestnictwa we wsparciu udzielają:

Biuro projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15, 20-109 Lublin www.zdz.lublin.pl ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel./fax. 81 532 65 19

Lokalne biura:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie ul. Lwowska 37, pokój 106 22-100 Chełm tel./fax. 82 564 22 69

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość tel./fax. 84 639 28 21

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 – 31 października 2017

Pliki do pobrania :

1. Formularz zgłoszenia

2. Regulamin projektu

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Od kształcenia do zatrudnienia

Od dnia 1 lutego  2021 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Od kształcenia do zatrudnienia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wartość projektu:

Wartość środków europejskich: 1 500 931,51 zł

Łączna wartość projektu: 1 765 801,78 zł

Cel Projektu

Wyższa jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego w 5 szkołach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie z terenu woj. lubelskiego poprzez zapewnienie 244  uczniom staży uczniowskich i/lub dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie ich szans na rynku  pracy, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 9 nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do 28.02.2023r.

Grupa docelowa

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 244 uczniów (w tym 147 dziewcząt, 97 chłopców) z oraz 9 nauczycieli (w tym 8 kobiet) z 5 szkół, których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.

Projekt skierowany jest do uczniów jak i nauczycieli z 5 szkół:

 1. Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej
  (40 uczniów/uczennic i 1 nauczycielki)
 2. Szkoła Branżowa I stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej
  (40 uczniów/uczennic i 1 nauczycielki)
 3. Technikum ZDZ w Lublinie (56 uczniów/uczennic i 2 nauczycielki)
 4. Branżowej Szkoły I Stopnia Przyzakładowej ZDZ w Lublinie (52 uczniów/uczennic
  i 2 nauczycieli/nauczycieli)
 5. Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu (64 uczniów/uczennic
  i 4 nauczycieli/nauczycielek)
   

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA (jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia)

1.KURSY, SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów -4 os., 8 h,
 • Cukiernik 3 os., 120 h
 • Barman, 2 os.

2. DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE UCZNIOM UZYSKANIE I UZUPEŁNIENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • GASTRONOMIA
  - Carving I st-40 h x 2 gr
  - Barista 24h x 2gr.
  - GASTRO POS-obs.sprzed.gastron.18h x 3 gr.        
  - Obsługa kas fisk.24h x 4 gr.
  - Nowoczesne techniki kulinarne 60h x 3gr.
 • FRYZJERSTWO
  - Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 1:1,16h x 3 gr.
  - Manicure kombinowany 40h x5 gr.
  - Nowoczesne techniki strzyżenia 30h x 3 gr.
  - Laminowanie rzęs 8hx8 gr.
  - Keratynowe prostowanie 16h3 gr.
  - Makijaż dzienny i wieczorowy 40h x 6 gr.
  - Strzyżenie męskie i pielęgnacja brody- Barbering 24h x1gr.
 • MECHANIKA
  - Postawy programowania obrabiarek (CNC) 40h x 1 gr.
 • INFORMATYKA/ELEKTRONIKA
  - Podstawy robotyki i elektroniki 48h x 1 gr.
  - Projektowanie i druk 3D 32h x 2 gr

3.WSPARCIE UCZNIÓW W ZAKRESIE ZDOBYWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY

 • Barman 60hx3 gr.
 • Kierowca wózków jezdn. 68hx4 gr
 • Spawanie metodą MAG-130hx5 gr.
 • IT z egz.ECDL 150hx1 gr

4.WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZDZ ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII

1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zajęcia dla Technikum w Białej Podlaskiej- Laboratorium pojazdów samochodowych (1grx12 os)-5h

2. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w  Lublinie-zajęcia dla Technikum LUBLIN -Warsztaty: Kuchnia fit -(2gr.x12os.)

3. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie- Warsztaty dla Technikum Lublin:

Zastosowanie surowców naturalnych w pielęgnacji urody, m.in. wykonywanie naturalnych mydełek ziołowych, aromaterapia w nowoczesnej kosmetologii (2gr.x12os.)

4. Uczelnia Państwowa im. S. Szymonowica w Zamościu-zajęcia  dla Technikum Zamość-Laboratorium Informatyczne (2gr.x12os.)

5.STAŻE ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI/INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 • Staże uczniowskie dla  120 os. po 150 h dla u pracodawców na terenie województwa lubelskiego  zgodnie z kierunkiem kształcenia.
 • Staż dla nauczycieli/instruktorów: 8 os. po 40 h.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

·           bezpłatne wsparcie szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli,

·           materiały szkoleniowe, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,

·           zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staż/praktykę zawodową (uczniowie),

·           poczęstunek (dla uczniów i nauczycieli w dniach, w których realizowane będą zajęcia w wymiarze 6 lub więcej godzin),

·           dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji,

·           nowoczesne wyposażenie przedmiotowych pracowni szkolnych.

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty dostępne są w Biurze Projektu, na stronach internetowych  www.szkoly-zdz.pl, oraz stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Królewska 15, pokój 2,3

20-109 Lublin

tel. 81 532 79 65

www.zdz.lublin.pl


SZKOŁY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Od dnia 1 września 2019 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Szkoły kompetencji zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

CEL PROJEKTU:

Wyższa jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego w 10 szkołach ZDZ w Lublinie z terenu
woj. lubelskiego poprzez zapewnienie 341 uczniom staży lub praktyk zawodowych i/lub dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych, uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie ich szans na rynku pracy, podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych
w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do 31.08.2021 r.

 

GRUPA DOCELOWA

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

1.    Uczniów z 10 szkół, w tym:

·      Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej: 79 uczniów,

·      Szkoła Branżowa I stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej: 59 uczniów,

·      Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku: 40 uczniów,

·      Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie: 28 uczniów,

·      Technikum ZDZ w Lublinie: 32 uczniów,

·      Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa ZDZ w Lublinie: 47 uczniów,

·      Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu: 32 uczniów,

·      Technikum ZDZ w Biłgoraju: 8 uczniów,

·      Technikum ZDZ w Hrubieszowie: 8 uczniów,  

·      Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim: 8 uczniów.

2.    Nauczycieli z 8 szkół, w tym:

·      Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej: 3 nauczycieli,

·      Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku: 2 nauczycieli,

·      Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie: 2 nauczycieli,  

·      Technikum ZDZ w Lublinie: 2 nauczycieli,

·      Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa ZDZ w Lublinie: 1 nauczyciel,

·      Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu: 3 nauczycieli,

·      Technikum ZDZ w Hrubieszowie: 1 nauczyciel,

·      Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim: 1 nauczyciel.

Łącznie w projekcie weźmie udział 341 uczniów (198 dziewcząt i 143 chłopców) oraz 15 nauczycieli (12 kobiet, 3 mężczyzn) z 10 szkół, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.

 

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA*

 

 I.        STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

1.   Wizaż i stylizacja z elementami fryzjerstwa (3 nauczycieli),

2.   Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna (1 nauczyciel),

3.   Programowanie w szkole (2 nauczycieli),

4.   Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, eksploatacja, naprawa (1 nauczyciel).  

Studia (po 3 semestry) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

II.        KURSY SPECJALISTYCZNE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:

1.   Wizażystka - stylistka z egzaminem czeladniczym – 150 godzin, 6 nauczycieli,

2.   Kelner z egzaminem czeladniczym – 150 godzin, 2 nauczycieli.

 

III.        W ZAKRESIE ZDOBYWANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ PRZEZ UCZNIÓW:

1.   Kurs „Barman – kelner” z egzaminem sprawdzającym – 80 godzin (2 gr., w każdej grupie 8 osób),

2.   Kurs „Kierowca wózków jezdniowych” z egzaminem UDT – 52 godziny (7 gr., w każdej grupie 8 osób),

3.   Kurs „Spawanie metodą MAG” z egzaminem przez Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – 150 godzin (5 gr., w każdej grupie 8 osób),

4.   Kurs „Microsoft Technology Associate HTML5 Application Development Fundamentals” z egzaminem zewnętrznym – 150 godzin (2 gr., w każdej grupie 8 osób),

5.   Szkolenie CISCO IT Essentials – 120 godzin (3 gr., w każdej grupie 8 osób),

6.   Kurs „Wizażystka – stylistka z elementami analizy ślubnej” z egzaminem czeladniczym – 150 godzin (1 gr. 8-osobowa).

 

IV.         ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE UCZNIOM UZYSKANIE I UZUPEŁENIENIE WIEDZY I UMIEJĘNOŚCI:

1.   Kurs „Diagnostyka trychologiczna w teorii i praktyce” – 32 godziny (4 gr., w każdej grupie 8 osób),

2.   Kurs „Obsługa kas fiskalnych” – 24 godziny (4 gr., w każdej 8 osób),

3.   Kurs „Grafika komputerowa” – 40 godz. (2 gr., w każdej 8 osób),

4.   Kurs „Strzyżenie męskie i pielęgnacja brody – Barbering” – 24 godziny (4 gr., w każdej grupie
8 osób),

5.   Kurs "Zabiegi pielęgnacyjne dla różnych rodzajów włosów” – 24 godziny (2 gr., w każdej 8 osób),

6.   Kurs „Makijaż ślubny” – 40 godziny (3 gr., w każdej 8 osób),

7.   Kurs „Manicure hybrydowy i japoński” – 48 godzin (3 gr., w każdej 8 osób),

8.   Kurs „Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1” - 16 godzin (3 gr., w każdej 8 osób),

9.   Kurs „Nowoczesne techniki kulinarne” – 60 godzin (2 gr., w każdej 8 osób),

10.Kurs „HACCP w branży spożywczej” – 8 godzin (2 gr., w każdej 8 osób),

11.Kurs „Carving I stopnia” – 40 godzin (1 gr., 8-osobowa),

12.Kurs „Obsługa i konserwacja łożysk” – 16 godzin (1 gr., 8-osbowa),

13.Kurs „Operator obrabiarek CNC” – 80 godzin (1 gr., 8-osbowa).

 

V.        DEDYKOWANE WARSZTATY ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO NOWOCZESNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII:

1.   Warsztaty w Państwowej Szkole Wyższej im. JP II w Białej Podlaskiej - laboratorium pojazdów samochodowych - 5 godzin,

2.   Warsztaty w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej –laboratorium kosmetyczne - 5 godzin,

3.   Warsztaty w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie – warsztaty pt. "Kuchnia fit" (2 grupy x 4 godzin) oraz  warsztaty pt. „Wyrób kosmetyków pielęgnacyjnych” (1 grupa z 5 godzin).

 

VI.         WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI W ZAKRESIE REALIZACJI STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA 242 UCZNIÓW

(* jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia)

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

·      bezpłatne wsparcie szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli,

·      materiały szkoleniowe, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,

·      zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staż/praktykę zawodową (uczniowie),

·      poczęstunek (dla uczniów i nauczycieli w dniach, w których realizowane będą zajęcia w wymiarze 6 lub więcej godzin),

·      dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji,

·      nowoczesne wyposażenie przedmiotowych pracowni szkolnych.

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty wkrótce będą dostępne we wrześniu br. w Biurze Projektu, na stronach internetowych  www.szkoly-zdz.pl, oraz stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, pokój 2,3
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl 


ZDZ- szkoły nowych możliwości

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „ZDZ – szkoły nowych możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

CEL PROJEKTU:

Wyższa jakość kształcenia ogólnego w szkołach, których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne (w tym pracowni ICT, matematycznych i przyrodniczych), zapewnienie dostępu uczniów do dodatkowych zajęć edukacyjnych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli do 30.06.2020 r.

GRUPA DOCELOWA

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

1. Uczniów z 11 szkół, w tym:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej: 8 uczniów,
 • Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej: 168 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Biłgoraju: 16 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Chełmie: 54 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku: 62 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Hrubieszowie: 16 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Lublinie: 50 uczniów,
 • Technikum ZDZ w Tomaszowie Lubelskim: 16 uczniów,
 • Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu: 48 uczniów,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie ZDZ w Lublinie: 24 uczniów,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie: 6 uczniów.

2. Nauczycieli z 6 szkół, w tym:

 • Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej: 8 nauczycieli,
 • Technikum ZDZ w Chełmie: 10 nauczycieli,
 • Technikum ZDZ w Lublinie Filia w Kraśniku: 3 nauczycieli,
 • Technikum ZDZ w Lublinie: 6 nauczycieli,
 • Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu: 16 nauczycieli,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Kraśniku ZDZ w Lublinie Kraśnik: 6 nauczycieli.

Łącznie w projekcie weźmie udział 468 uczniów (282 dziewcząt i 186 chłopców) oraz 49 nauczycieli (31 kobiet, 18 mężczyzn) z 11 szkół, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA*

KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

 1. Wykorzystanie e-podręcz./materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie – 8 godzin,
 2. Robotyka – 48 godzin,
 3. Urządzenia mobilne w edukacji – 8 godzin,
 4. Tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie w pracy  -  6 godzin,
 5. Jak pracować z uczniami o niskich osiągnięciach edukacyjnych? – 4 godzin,
 6. Prezentacja multimedialna jako forma przekazu informacji – 12 godzin,
 7. Inteligentna „chmura" – 8 godzin,
 8. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informatyczne w pracy nauczyciela – 4 godziny.

FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW:

I. W RAMACH ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA RYNKU PRACY:

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z ZAKRESU:

 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego,
 • matematyki
 • geografii
 • fizyki
 • biologii

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ZAKRESU:

 • języka angielskiego
 • języka rosyjskiego
 • matematyki
 • geografii
 • fizyki
 • biologii
 • chemii
 • informatyki

3. KOŁA ZAINTERESOWAŃ / WARSZTY Z ZAKRESU:

 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka hiszpańskiego
 • robotyki
 • druk 3D i modelowania
 • geograficzno-krajoznawczego
 • umiejętności cyfrowych e-ucznia
 • tworzenia stron internetowych
 • programowania
 • kreatywnego e-ucznia
 • tworzenia gier

II. ZAJĘCIA ORGANIZOWANE POZA SZKOŁĄ -WYJAZDY EDUKACYJNE:

1. zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik
2. Góry Świętokrzyskie

III. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (1 godzina zajęć doradczych = 60 minut)

1. grupowe (25 godzin/1 grupę)
2. indywidualne (2 godzin/1 osobę)

(* jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia)

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (nauczycieli),
 • poczęstunek (dla nauczycieli w dniach, w których realizowane będą zajęcia w wymiarze 6 lub więcej godzin),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli),
 • nowoczesne wyposażenie i metody nauczania.

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty zamieszczone zostały poniżej, dostępne są także w Biurze Projektu (ZDZ w Lublinie, ul. Królewska 15, Budynek A, I p., pokój nr 2) oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Uczeń/uczennica zainteresowany/a udziałem w projekcie musi złożyć wypełniony odpowiedni "Formularz zgłoszeniowy" (w zależności od szkoły, do której uczęszcza) oraz "Oświadczenie uczestnika projektu - zgodę na przetwarzanie danych osobowych".

BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15, pokój 2
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl