Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

podbijanie dokumentówKrajowe Centrum Akredytacji (KCA) jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) poprzez Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Lublinie (RCWEiC) zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji (egzaminowania) oraz procesów certyfikacji (nadawania) kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA powstał w 2015 r. i został opracowany w partnerstwie z przedstawicielami przedsiębiorców (Krajową Izbą Gospodarczą) oraz przedstawicielami edukacji zawodowej (Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego) i zakłada współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami. Jest w pełni dostosowany do założeń wdrożonego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE. Jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 System Certyfikacji Kwalifikacji KCA (System KCA) został stworzony i opracowany w celu formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zakłada podmiotową rozdzielność Procesów Walidowania oraz Procesów Certyfikacji dla kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz dla kwalifikacji rynkowych, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne i etapowe realizowanie Procesów Nadawania Kwalifikacji (Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji) w oparciu o wytyczne i założenia zawarte w Regulaminie Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA oraz dokumentach opisanych w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Systemu KCA - stanowiącym zbiór regulacji i zasad gwarantujących trafność oraz rzetelność realizowanych procesów.

KCA posiada rekomendacje największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących Pracodawców wszystkich branż i sektorów !

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ:

  • Gwarantowana rozdzielność podmiotowa i osobowa
  • Rekomendacje branżowe
  • Zgodność z zapisami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • Profesjonalizm i rzetelność realizacji
  • Wypracowane standardy i procedury
  • System zachowania jakości
  • Udział pracodawców lub ich przedstawicieli w systemach walidacji
  • Certyfikaty zabezpieczone hologramem wraz z suplementem zawierającym efekty kształcenia
  • Doświadczenie egzaminatorzy
  • Pytania egzaminacyjne dostosowane do efektów kształcenia realizowanych w procesach kształcenia

Więcej informacji na stronie https://kca.edu.pl/

Informacje: 81 532 79 65