Historia

ilustracja 1Początki działalności oświatowej ZDZ w Lublinie sięgają okresu okupacji hitlerowskiej. 1 września 1943 r. powołano do życia Instytut Doskonalenia Rzemiosła Okręgu Lubelskiego, którego głównym zadaniem było prowadzenie różnorodnych kursów rzemieślniczych.

Od sierpnia 1944 r. Instytut swoją działalność prowadził w budynku przy ul. Królewskiej 15 w Lublinie. Od roku 1948 zmianie ulega nazwa Instytutu. Od tej chwili funkcjonował on jako Zakład Doskonalenia Rzemiosła.

Od samego początku istnienia głównym zadaniem statutowym Zakładu było prowadzenie działalności oświatowej. Jedną z jej form stanowiły kursy zawodowe.

Sprzyjające warunki lokalowe oraz zainteresowanie społeczeństwa Lublina prowadzoną działalnością pozwalały na rozszerzanie oferty kursowej, otworzenie warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych, a także kształcenie młodzieży w ramach powoływanych do istnienia szkół zawodowych.

W 1959 r. w Lublinie utworzono 3-letnią Zasadnicza Szkołę Zawodową dla Pracujących Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Lublinie. Pierwszym dyrektorem szkoły został Włodzimierz Dziubanowski. W pierwszym roku istnienia powstały dwie równoległe klasy pierwsze o specjalności: ślusarz ogólny, liczące po 40 uczniów. W tym samym roku do szkoły włączono także 2-letni kurs ślusarski, przygotowujący do egzaminu czeladniczego w tym zawodzie. Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach budynku, który obecnie zajmuje Zarząd i administracja ZDZ. Do roku 1974 czyli do chwili wybudowania nowych warsztatów przy ul. Nałęczowskiej 26, zajęcia praktyczne odbywały się w budynku przy ul. Królewskiej 15.

Kolejne szkoły funkcjonujące w ramach Zakładu zostały powołane: w 1964 r. w Chełmie, 1970 r. w Kraśniku, 1984 r. w Puławach sukcesywnie powoływane były również ośrodki szkolenia zawodowego w Chełmie, Kraśniku, Zamościu, Białej Podlaskiej i Radzyniu Podl.

W 1962 r. po raz kolejny uległa zmianie nazwa Zakładu, od tej pory funkcjonuje on pod nazwą Zakład Doskonalenia Zawodowego.

16 marca 1962 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie nadało ZSZdP uprawnienia szkoły państwowej. Wraz z rozwojem szkoły i zwiększonym naborem uczniów tworzono kolejne klasy o nowych specjalnościach powiązanych z aktualną sytuacją na rynku pracy i zapotrzebowaniem na fachowców. Powstały klasy o specjalnościach: instalator-elektryk, instalator-chłodnik, elektromechanik, monter urządzeń chłodniczych, ślusarz-mechanik, tokarz, frezer, mechanik urządzeń automatycznych.

Przez lata ZDZ organizowało nauczanie młodzieży nie tylko w 3-letnich szkołach zasadniczych lecz również w systemie 3-letnich kursów.

Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. stworzyła możliwość powoływania do życia szkół niepublicznych. ZDZ jako organ prowadzący, otworzył Społeczną Szkołę Wielozawodową ZDZ w Lublinie, która powstała na bazie 3-letnich kursów młodzieżowych. Była ona pierwszą zawodową szkołą niepubliczną w woj. lubelskim oferującą młodzieży edukację w specjalnościach: fryzjer, krawiec odzieży damskiej lekkiej, ciastkarz, kucharz. Nowocześnie urządzone i wyposażone własne pracownie zapewniały naukę zawodu na wysokim poziomie.

W roku 1996/97 poszerzono ofertę edukacyjną: w Liceum Zawodowym młodzież mogła rozpocząć naukę w zawodach: pracownik administracyjno-biurowy, krawiec konfekcyjno-usługowy, fryzjer, gastronom. Ucząc się wybranego zawodu, młodzież jednocześnie przygotowywała się do egzaminu dojrzałości. Rok 2000 zaowocował pierwszą maturą w dziejach szkół ZDZ.

Dużą popularnością cieszy się Policealne Studium Zawodowe kształcące osoby dorosłe. W roku szkolnym 2000/01 znacznie rozwija się wachlarz zawodów w PSZ: technik informatyk, technik bhp, technik organizacji reklamy. Słuchacze PSZ kształcą się w systemie dziennym i zaocznym w szkołach zlokalizowanych w: Lublinie, Puławach, Kraśniku, Zamościu, Chełmie, Parczewie, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Biłgoraju, Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Łukowie, Kocku

Szkoły ZDZ kształcą młodzież w intratnych zawodach. Uczniowie i słuchacze zdobywają nie tylko umiejętności fachowe lecz również otrzymują wiedzę o tym jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Aktywnie współpracują z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Stale podnoszona jest jakość i konkurencyjność działalności oświatowej ZDZ w Lublinie.

Współpraca z uznanymi koncernami fryzjerskimi, kosmetycznymi i odzieżowymi owocuje ciekawymi warsztatami z wybitnymi stylistami, podnosząc poziom wykształcenia zawodowego.

Media często informują o poczynaniach i osiągnięciach naszych uczniów np. o:

  • pokazach mody , fryzur, makijażu oraz kiermaszach gastronomicznych,
  • festynach i okolicznościowych imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej,
  • akcjach charytatywnych dla potrzebujących wsparcia i pomocy.

Bogata działalność opiekuńczo-wychowawcza wyróżnia naszą szkołę spośród innych. Duża w tym zasługa doświadczonej kadry pedagogicznej, która nie szczędzi czasu na pracę pozalekcyjną z młodzieżą.

Młodzież ma szerokie możliwości rozwoju swoich zainteresowań. Szkoła promuje młode talenty, dokonuje prezentacji ich pracy.

Dyplomy, podziękowania i gratulacje otrzymywane od różnych osób oraz instytucji są udokumentowaniem naszej pracy szkolnej i pozaszkolnej.

Szkoły ZDZ na trwałe wpisują się w obraz Lubelszczyzny, kształtując w pełni nowoczesny jej wizerunek. Bogacą region nie tylko szeregiem dobrych fachowców, lecz także dobrych obywateli na miarę XXI wieku.

Aktualnie lubelski ZDZ prowadzi w województwie ok. 30 szkół, kształcąc ponad 2 tys. uczniów, zarówno w systemie dziennym, jak też wieczorowym i zaocznym

Kształci młodzież na wszystkich poziomach szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 13 miejscowościach Lubelszczyzny: w Lublinie, Puławach, Kraśniku, Parczewie, Kocku, Chełmie, Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Łukowie. Oferuje kształcenie na licznych kierunkach: kucharza, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich, fryzjera, technika informatyk, technika mechanika, technika mechanika lotniczego, technika hotelarstwa, technika budownictwa, technika logistyka, technika usług kosmetycznych, technika administracji, technika pojazdów samochodowych, technika turystyki wiejskiej, technika rachunkowości, opiekuna medycznego, technika BHP, sprzedawcy, ogrodnika, piekarza, elektryka, elektromechanika, blacharza samochodowego, wędliniarza, obuwnika, rolnika, mechanika montera maszyn i urządzeń, cukiernika, ślusarza, mechanika pojazdów samochodowych, murarza – tynkarza, technologa robót wyk. w budownictwie, elektromechanika pojazdów samochodowych.

ZDZ w Lublinie kontynuuje działalność kształcenia zawodowego osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Oferuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie nowych, a także udoskonalanie posiadanych umiejętności w ramach różnorodnych kursów, prowadzonych w  ZDZ-towskich ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w 14 miejscowościach regionu

Najważniejszym dla słuchaczy wskaźnikiem praktycznej wartości szkoleń zawodowych jest stopień skuteczności kształcenia, wyrażający się procentem przeszkolonych osób, które dzięki nabytym w trakcie nauki umiejętnościom znajdują zatrudnienie.

Trudno wskazać w naszym województwie instytucję szkolącą zawodowo w skali dziesiątek tysięcy osób rocznie, która mogłaby się szczycić tak wysokim wskaźnikiem skuteczności kształcenia, jaki od kilku lat regularnie osiąga ZDZ.